Archiwa kategorii: Podatki

Postęp informatyczny dokonuje się w sferze kontaktów podatnika z organami podatkowymi!


|

Jeśli drodzy podatnicy jeszcze o tym nie wiecie, to informujemy, że Ministerstwo Finansów uruchomiło w poniedziałek internetowy portal podatkowy, z którym zapoznać się można pod adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Jak możemy przeczytać na stronach ministerstwa, uruchomienie portalu ma być pierwszym etapem wdrażania nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, który ma za zadanie pomagać podatnikom w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Docelowo portal ma się składać z części ogólnodostępnej i dostępnej po wcześniejszym zalogowaniu. Czytaj dalej

Nowelizacja przepisów podatkowych, czyli w jakim państwie żyjemy


|

W jakim państwie żyjemy? Obserwując otaczającą nas rzeczywistość społeczno-prawną, na pewno nie można się zgodzić z tezą – wygłoszoną całkiem niedawno przez jednego z członków obecnego (nie?)rządu – że Rzeczpospolita Polska istnieje tylko teoretycznie. Państwo polskie istnieje w praktyce, ma się całkiem dobrze, a aktualnie rządzący nie zawahają się skorzystać z okazji, by uświadomić obywatelom władzę swych organów, zaangażowanie zatrudnionych tam funkcjonariuszy oraz bezwzględną skuteczność procedur decyzyjnych

Czytaj dalej

Kraj Rad


|

W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt noweli Ordynacji Podatkowej. W całym tym „zalewie” nowości moją szczególną uwagę wzbudziła kwestia powołania Rady do spraw unikania opodatkowania. Polska jest bez dwóch zdań krajem rad. Wielu. A to mamy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, a to Radę Gminy X. Rad Ci u nas bez liku.

Czytaj dalej

Konsorcjum budujące terminal LNG w Świnoujściu wygrało spór o interpretację prawa z Ministrem Finansów


|

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. I FSK 1012/13 orzekł, iż w sporze  między konsorcjum budującym terminal LNG w Świnoujściu a Ministrem Finansów racje ma to pierwsze. Z powyższego wynika, iż podmioty wchodzące w skład konsorcjum nie są zobowiązane do zapłaty podatku VAT w wysokości miliarda złotych wraz z odsetkami za ostatnie 4 lata. Czytaj dalej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wywłaszczy, a Minister Finansów odszkodowanie opodatkuje podatkiem CIT


|

Praktyką GDDKiA jest proponowanie ofert zbycia nieruchomości na cele publiczne, które są tak naprawdę ofertami „nie do odrzucenia”, ponieważ w przypadku odmowy sprzedaży nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe w trybie art. 15 ww. ustawy. Zapewnienie zawarte w takich ofertach, że przeznaczenie nieruchomości na cele publiczne zwalnia z opodatkowania podatkiem CIT okazuje się niezgodne z rzeczywistością. Czytaj dalej

By wilk był syty i owca cała – czyli po co (zdaniem rządu) zmiany Ordynacji podatkowej


|

Biorąc pod uwagę treść uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej oraz wypowiedzi wysokich urzędników Ministerstwa Finansów w mediach, przygotowywane zmiany przepisów Ordynacji podatkowej mają na celu uealastycznić pracę organów administracji skarbowe, tj. sprawić, by kontakty podatnika z urzędem były bardziej „przyjazne” oraz uskutecznić pracę organów podatkowych. Czy można wierzyć w szczerość tych zapewnień?

W weekendowym wydaniu „Gazety Wyborczej” z poprzedniego tygodnia ukazał się wywiad „Fiskus przyciśnie. Oszustów” z wiceministrem finansów Januszem Cichoniem o wymownym podtytule: „Nie możemy nie reagować, kiedy wielki kapitał stara się agresywnie unikać podatków. Ale uczciwy podatnik nie ma się czego obawiać”, poświęcony skierowanym do prac legislacyjnych oraz planowanym w bardziej odległej przyszłości projektom nowelizacji Ordynacji podatkowej (Gazeta Wyborcza, sobota-niedziela 28-29 grudnia 2013 r., s. 6). Czytaj dalej

Wrażenia po wyroku w sprawie SK 18/09 – o grzechu pierworodnym polskiego systemu prawa


|

Od wydania ważnego i szeroko komentowanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r. (sygn. SK 18/09), w którym stwierdzono niekonstytucyjność przepisów ustaw podatkowych (Trybunał uznał, że art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r., jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji oraz stwierdził niezgodność art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji; jednocześnie Trybunał Konstytucyjny nie dopatrzył się niekonstytucyjności przepisu art. 30 ust. 1 pkt 7 u.p.d.f. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2001 r.), minęło już trochę czasu. Opadają powoli emocje (zwłaszcza emocje podatników „ukaranych” 75-procentowanym podatkiem), z dniem 27 września upłynął termin składania wniosków o wznowienie postępowania na podstawie art. 240 § 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej, a pierwsze orzeczenia sądów administracyjnych wydanych po trybunalskim orzeczeniu prowadzą do wniosku, że nadzieja na odzyskanie utraconego majątku przez skrzywdzonych obywateli przez niekonstytucyjne prawo jest coraz bardziej realna (zauważyć warto, że jeszcze przed opublikowaniem wyroku oraz wydaniem pisemnego uzasadnienia Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach o sygn.: II FSK 2295/11, II FSK 2296/11, II FSK 2327/11, II FSK 2370/11 uchylał wyroki sądów I instancji wydane w „starym” stanie prawnym, tj. przed orzeczeniem Trybunału; podobnie rozstrzygające skargi na decyzje organów podatkowych wojewódzkie sądy administracyjne uchylały je jako wydane na podstawie niekonstytucyjnej podstawie prawnej, podporządkowując się w pełni stanowisku Trybunału Konstytucyjnego). Czytaj dalej