Archiwa autora: Krzysztof Koźmiński

Krzysztof Koźmiński

O Krzysztof Koźmiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Artes Liberales (Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych), gdzie studiował filozofię, socjologię i nauki polityczne. Doktor nauk prawnych, wykładowca i pracownik naukowy Wydziału Prawa UW. Starszy prawnik w uznanej warszawskiej kancelarii prawnej. Ekspert organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym oraz administracyjnym. Autor licznych publikacji naukowych. Prezes zarządu Laboratorium Prawa i Gospodarki

By wilk był syty i owca cała – czyli po co (zdaniem rządu) zmiany Ordynacji podatkowej


|

Biorąc pod uwagę treść uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej oraz wypowiedzi wysokich urzędników Ministerstwa Finansów w mediach, przygotowywane zmiany przepisów Ordynacji podatkowej mają na celu uealastycznić pracę organów administracji skarbowe, tj. sprawić, by kontakty podatnika z urzędem były bardziej „przyjazne” oraz uskutecznić pracę organów podatkowych. Czy można wierzyć w szczerość tych zapewnień?

W weekendowym wydaniu „Gazety Wyborczej” z poprzedniego tygodnia ukazał się wywiad „Fiskus przyciśnie. Oszustów” z wiceministrem finansów Januszem Cichoniem o wymownym podtytule: „Nie możemy nie reagować, kiedy wielki kapitał stara się agresywnie unikać podatków. Ale uczciwy podatnik nie ma się czego obawiać”, poświęcony skierowanym do prac legislacyjnych oraz planowanym w bardziej odległej przyszłości projektom nowelizacji Ordynacji podatkowej (Gazeta Wyborcza, sobota-niedziela 28-29 grudnia 2013 r., s. 6). Czytaj dalej

Wrażenia po wyroku w sprawie SK 18/09 – o grzechu pierworodnym polskiego systemu prawa


|

Od wydania ważnego i szeroko komentowanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r. (sygn. SK 18/09), w którym stwierdzono niekonstytucyjność przepisów ustaw podatkowych (Trybunał uznał, że art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r., jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji oraz stwierdził niezgodność art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji; jednocześnie Trybunał Konstytucyjny nie dopatrzył się niekonstytucyjności przepisu art. 30 ust. 1 pkt 7 u.p.d.f. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2001 r.), minęło już trochę czasu. Opadają powoli emocje (zwłaszcza emocje podatników „ukaranych” 75-procentowanym podatkiem), z dniem 27 września upłynął termin składania wniosków o wznowienie postępowania na podstawie art. 240 § 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej, a pierwsze orzeczenia sądów administracyjnych wydanych po trybunalskim orzeczeniu prowadzą do wniosku, że nadzieja na odzyskanie utraconego majątku przez skrzywdzonych obywateli przez niekonstytucyjne prawo jest coraz bardziej realna (zauważyć warto, że jeszcze przed opublikowaniem wyroku oraz wydaniem pisemnego uzasadnienia Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach o sygn.: II FSK 2295/11, II FSK 2296/11, II FSK 2327/11, II FSK 2370/11 uchylał wyroki sądów I instancji wydane w „starym” stanie prawnym, tj. przed orzeczeniem Trybunału; podobnie rozstrzygające skargi na decyzje organów podatkowych wojewódzkie sądy administracyjne uchylały je jako wydane na podstawie niekonstytucyjnej podstawie prawnej, podporządkowując się w pełni stanowisku Trybunału Konstytucyjnego). Czytaj dalej