Rząd przyjął projekt nowej ustawy o obligacjach


|

W dniu wczorajszym Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy o obligacjach. Zmiana dotychczasowej ustawy ma być kompleksowa i służyć ma wsparciu rozwoju rynku nieskarbowych papierów dłużnych. Już o samej kompleksowości zmiany może świadczyć objętość projektowanego aktu. Obecnie obowiązująca ustawa liczy sobie tylko 46 artykułów, natomiast na nową ma składać się aż 110 artykułów.

Nowa regulacja rozstrzygnie wiele dotychczasowych wątpliwości interpretacyjnych. Między innymi zostanie doprecyzowany katalog podmiotów mogących emitować obligacje. Wprost w projekcie zostało wpisane, że taką możliwość będą miały spółki utworzone wyłącznie w celu przeprowadzenia emisji obligacji (SPV). Dodatkowo emitować obligacje będą mogły także podmioty zagraniczne.

Rozszerzony zostanie także katalog rodzajów obligacji. Emitenci będą mieli możliwość emitowania obligacji wieczystych, czyli niepodlegających wykupowi i teoretycznie wypłacających odsetki w nieskończoność (chyba, że emitent upadnie lub zastrzeże w warunkach emisji opcję wcześniejszego wykupu) oraz obligacji podporządkowanych, w przypadku których w sytuacji upadłości lub likwidacji emitenta zobowiązania z nich wynikające będą podlegać zaspokojeniu w kolejności wskazanej w warunkach emisji.

Nowym rozwiązaniem wprowadzonym w projektowanej ustawie będzie instytucja zgromadzenia obligatariuszy, czyli ogółu uprawnionych z danej serii obligacji. Ma ona na celu ułatwienie emitentowi oraz obligatariuszom kształtowania stosunku zobowiązaniowego wynikającego z obligacji poprzez zmianę warunków emisji. W tym zakresie projekt przewiduje szczegółowe postanowienia w zakresie zwoływania zgromadzenia obligatariuszy, prowadzenia obrad, podejmowania uchwał, a także ich zaskarżania.

Nowa ustawa o obligacjach ma przyczynić się do rozwoju polskiego rynku instrumentów dłużnych, które dla przedsiębiorców poszukujących zewnętrznego finansowania mają stanowić  ważną alternatywę wobec zaciągania kredytów i pożyczek bankowych oraz emisji akcji. Planowany termin wejścia w życie ustawy to styczeń 2015 r.

Z projektem można się zapoznać pod poniższym linkiem:

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/219623