KNF wprowadza „ład korporacyjny” dla podmiotów nadzorowanych


|

Na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. Zasadniczym celem przyjętego dokumentu ma być „podniesienie poziomu ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych oraz zwiększenie ich przejrzystości działania, co ma się przyczynić do pogłębiania zaufania do rynku finansowego w Polsce.”

Zasady Ładu Korporacyjnego mają stanowić zbiór wspólnych zasad dla podmiotów nadzorowanych przez KNF ze wszystkich sektorów rynku finansowego, zatem zarówno banków, ubezpieczycieli, jak i firmy inwestycyjne oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Obejmują m.in. kwestie dotyczące relacji z udziałowcami, klientami oraz struktury organizacyjnej instytucji nadzorowanych. Istotny nacisk kładziony jest na tworzenie efektywnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w tym zapewniania zgodności działania instytucji nadzorowanej z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz rekomendacjami nadzorczymi. Zwracają uwagę też kwestie dotyczące ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, co odzwierciedla się w obowiązku tworzenia adekwatnych systemów i strategii zarządzania ryzykiem w podmiotach nadzorowanych. Znajduje tu potwierdzenie trend, że zarządzanie ryzykiem stanowi istotny element rekomendacji instytucji nadzorczych na całym świecie wydawanych w efekcie światowego kryzysu finansowego. Innym interesującym zagadnieniem poruszanym w Zasadach Ładu Korporacyjnego jest także obowiązek zapewnienia przejrzystej polityki wynagrodzeń m.in. poprzez przyjęcie polityki wynagrodzeń, która określać ma obiektywne kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

Zasady Ładu Korporacyjnego są kolejnym dokumentem o charakterze „soft law”, którego wdrożenia Komisja oczekuje do 1 stycznia 2015 r. i jak sama wskazuje, jego stosowanie będzie uwzględniane przy ocenie nadzorczej BION. Zatem instytucje nadzorowane przez KNF będą miały jedynie pół roku na dostosowanie swoich wewnętrznych regulacji i procesów do nowych zaleceń regulatora.