Miesięczne archiwum: lipiec 2014

Władza Sądownicza w Chińskiej Republice Ludowej


|

Według monteskiuszowskiej koncepcji trójpodziału władz wyróżniamy władzę sądowniczą, ustawodawczą oraz wykonawczą. Wymiar sprawiedliwości obejmuje system organów sądowych wraz z normami dotyczącymi rozstrzygania sporów, natomiast głównym jego celem jest zapewnienie obywatelom prawa do rozpoznania sprawy przez niezwisły sąd i wydania rozstrzygnięcia zgodnego z obowiązującym prawem. Sprawnie funkcjonujący system sprawiedliwości stanowi fundament państwa prawa, który jest wyznacznikiem rozwiniętych demokracji i standardem w państwach zachodnich. Władza sądownicza w Chińskiej Republice Ludowej jest szczególnie interesującym tematem dla szerokiego grona odbiorców. Dla osób zainteresowanych podjęciem współpracy gospodarczej lub pracy w Państwie Środka przedmiotem zainteresowania jest prawo handlowe i pracy, dla podróżujących prawo administracyjne i karne, natomiast z punktu widzenia naukowego, cały system prawny Chin jest doskonałym materiałem do badań. Czytaj dalej

KNF wprowadza „ład korporacyjny” dla podmiotów nadzorowanych


|

Na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. Zasadniczym celem przyjętego dokumentu ma być „podniesienie poziomu ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych oraz zwiększenie ich przejrzystości działania, co ma się przyczynić do pogłębiania zaufania do rynku finansowego w Polsce.” Czytaj dalej